ПД "БАЛКАН" Д.О.О.

Хајдук Вељкова 35а, 18000 Ниш, Србија
Тел/факс: 018/521-550

О нама

Привредно друштво за производњу, ремонт и одржавање енергетских и процесних постројења „Балкан“ д.о.о. основано је 27.01.1990. године решењем привредног суда у Нишу Фи.189/90, уписано у регистарски уложак бр. 1-1216-00 код Агенције за привредне регистре Србије. У правном промету појављује се са скраћеним називом ПД „Балкан“ д.о.о. Оснивач и директор Привредног друштва је Милутин Брковић из Ниша. Делатност фирме је ремонт и извођење радова из области термотехнике, термоенергетике и процесне технике, хидротехнике и хидроенергетике. Привредно друштво се непрекидно развија и унапређује у циљу побољшања услова рада и квалитета услуга.

Од свог онсивања Привредно друштво обавља послове ремонта и одржавања процсне опреме у Термоелектранама у Костолцу, Обреновцу Свилајнцу и „Колубари“ Велики Црљени, а на основу годишњих уговора које закључује са Електропривредом Србије. У Бору се радници фирме ангажују на извршавању стручних послова по потреби, а нарочитао на ремоту котлова, изради и сервисирњу измењивача топлоте за кућне подстанице и велике топлификационе системе.

Поред основне делатности, ПД „Балкан“ д.о.о. се од 1992. године бави и производњом четири типа радних кола за пумпе за воду. Радна кола се производе од месинга, ливењем под притиском, што представља новину у начину производње. Радна кола сачињена од месинга који је попуно неутралан (неагресиван) могу се користити за хидрофоре за пијаћу воду, односно у прехрамбеној индустрији. Усвојивши ову технологију, ПД „Балкан“ д.о.о. је оспособио и радну екипу која може сервисирати различите врсте пумпи које се у привредним друштвима, установама или индивидуалним домаћинствима користе.

Све послове које Привредно друштво обавља, а који чине његову пословну активност, праћени су одговарајућим високообразованим кадром и непосредним стручним извршиоцима. Тренутно запошљавамо 70 људи са 3 лиценцирана инжењера, атестираним заваривачима и квалитетним мајсторским кадром.

Поседујемо око 3000 м2 производног простора са канцеларијским простором и опремом у ул.Булевар Цара Константина бр. 80-86. и 200 м2 пословног простора у Хајдук Вељковој 35а, са свим неопходним машинама и опремом за обављање своје делатности, а у власништву друштва је одређен број теретних возила и виљушкара, као и 3 аутобуса за сопствени превоз радника на терену.

Привредно друштво „Балкан“ д.о.о. послује као јединствена организациона целина са седиштем у Нишу, у улици Хајдук Вељкова 35а, и са својим испоставама у Костолцу, Обреновцу, Великим Црљенима, Свилајнцу и Бору.

Привредно друштво „Балкан“ д.о.о. реализује квалитет пословања и производа при најмањим могућим трошковима, имајући у виду здравље и безбедност људи, заштиту имовине и животне средине.

Квалитет пословања ће увек одговарати истом или вишем нивоу захтева у односу на конкуренцију.

Пословна политика Друштва је да испоручује производе и услуге стандардног, провереног и гарантованог квалитета. Утврђене услове сигурности функционисања, заштите људи, имовине и животне средине, Друштво задоваљава према захтевима корисника и ус кладу са законским прописима и стандарадима.

Визија Друштва је дугорочно планирање унапређења квалитета пословаа на принципима континуалног побољшања квалитета производа, итеграције са савременим менаџментом пословања и подизање културе рада.

Поседујемо сертификате система менаџмента квалитетом према СРПС ИСО 9001/2008, 14001/2005 и 18001/2007 за област производње, ремонта и одржавања енергетских и процесних постројења.